WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Federacja WRK jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jesteśmy największym związkiem w Wielkopolsce z zrzeszamy ponad 200 organizacji z całego regionu o różnorodnym profilu.

Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów…

Od lat działamy na rzecz:

– wzmocnienia trzeciego sektora,

– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,

– animowania wolontariatu,

– rozwoju współpracy między i wewnątrz-sektorowej,

– wzmocnienia postaw obywatelskich,

– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

Nasz Statut

W swoim działaniu kierujemy się: – wzajemnym wsparciem, – partnerstwem, – otwartą komunikacją, – zaufaniem.

WIELKOPOLSKA i POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WRK posiada 5 przedstawicieli i przedstawicielek w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i 1 przedstawicielkę w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego. Jesteśmy tam po to, żeby reprezentować WASZE interesy, dlatego zachęcamy do kontaktu z Biurem Interwencji Pozarządowej (BIP), które powołaliśmy, by aktywnie reagować na potrzeby organizacji z Wielkopolski. Masz problem? Nie wiesz jak go rozwiązać? Jesteśmy po to, żeby Cię wspierać i walczyć o silną pozycję organizacji pozarządowych. BIP działa w każdy czwartek od godz. 16.oo do 18.oo. Czekamy na Twój głos!

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii. Szukasz zagranicznego partnera? Możemy pomóc znaleźć Ci go w Niemczech.

WSPÓŁPRACA Z WRZOS-EM – w 1997 roku WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji pozarządowych – Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poza realizacją wspólnych projektów uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnymi członkami WRZOSu – związkami organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ – we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem jest m.in. poradnictwo dla organizacji pozarządowych i animacja społeczna.

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu “Inkubator WRK” to istotne miejsce na pozarządowej mapie Poznania.Główną ideą istnienia Inkubatora Aktywności Społecznej WRK jest wsparcie poznańskich organizacji pozarządowych w wielu płaszczyznach.Naszym celem jest podniesienie wiedzy, kompetencji oraz rozwój aktywności poznańskich organizacji pozarządowych.

Cele centrum:

  •  zapewnienie bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych,
  •  wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez realizowanie szkoleń, spotkań tematycznych i porad specjalistycznych,
  •  wsparcie techniczne i merytoryczne pracodawców będących organizacjami pozarzadowymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne,
  •  wsparcie wiedzy i świadomości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych,
  •  szkolenia dla pracodawców NGO zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami,
  •  wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez promocję wraz z obsługą dziennikarską portalu pion.pl,
  •  zapewnienie bazy lokalowej do pracy poznańskim organizacjom pozarządowym lub inicjatywom oddolnym, przestrzeń do realizacji szkoleń i konferencji.