Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Zadania konkursowe obejmują realizację działań w następujących obszarach:

Zadanie nr 1: „Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej”,

Zadanie nr 2: „Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”,

Zadanie nr 3: „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy)”,

Zadanie nr 4: „Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób bezdomnych uzależnionych”,

Zadanie nr 5: „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta”,

Zadanie nr 6: „Program oddziaływań korekcyjnych i edukacyjnych adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie”,

Zadanie nr 7: „Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy domowej oraz ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych występowaniem przemocy”,

Zadanie nr 8: „Udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,

Zadanie nr 9: „Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS)”,

Zadanie nr 10: „Program profilaktyczny prowadzony w ośrodkach kuratorskich”.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.