Miasto Poznań ogłasza otwarty konkurs ofert nr 63/2018 w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Priorytety realizowane w ramach zadań konkuroswych to:

Priorytet 1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania,

Priorytet 2: Działania z zakresu edukacji kulturalnej,

Priorytet 3: Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy oraz programy promujące czytelnictwo,

Priorytet 4: Wzmacnianie współpracy kulturalnej z zagranicą poprzez ułatwienie czynnego uczestnictwa przedstawicieli poznańskiego środowiska w znaczących wydarzeniach kulturalnych za granicą,

Priorytet 5: Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy,

Priorytet 6: Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców,

Priorytet 7: Działania kulturalne związane z obchodami odzyskania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.