Fundacja „Małymi Oczami” działa od 2013 roku na rzecz dzieci i młodzieży, wspierając ich rozwój społeczny i emocjonalny, rozwój talentów oraz postępów edukacyjnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.

Fundacja swoimi działaniami obejmuje szerokie grono odbiorców. Bezpośrednio pracuje z dziećmi i młodzieżą, pochodzącymi ze środowisk mierzących się z różnymi trudnościami (ubóstwo, przemoc rówieśnicza, nieakceptowalność społeczna, inność). Pośrednio praca Fundacji oddziałuje na funkcjonowanie całych systemów rodzinnych, głównie tych dysfunkcyjnych (alkoholizm, przemoc).

Celem projektu Fundacji „Małymi Oczami” jest kupienie i stworzenie miejsca resocjalizacji młodzieży w wieku 13-17 lat. Dzięki zorganizowaniu domu z dala od demoralizującego podopiecznych Fundacji środowiska, organizacja ta pragnie wesprzeć młodzież w pracy nad sobą, swoimi, często nieakceptowalnymi przez innych, zachowaniami i dostosowywaniem się do życia w społeczeństwie oraz pomóc wyznaczać nowe cele.

Z naszych doświadczeń Fundacji wynika, że jednymi z najczęstszych problemów młodzieży są złe relacje z rodzicami bądź opiekunami, brak akceptacji oraz „tkwienie” w deprawującej grupie społecznej. Te negatywne doświadczenia wyniesione z rodzin biologicznych, z którymi młodzież mierzy się nadal w rodzinach zastępczych, pogłębia ich problemy. Wpływa to na pogorszenie komunikacji i relacji z rówieśnikami.

Powstający ośrodek nie ma pełnić funkcji karnej lecz wychowawczo – dyscyplinującą dla resocjalizowanej młodzieży. Dzięki przestrzeganiu dyscypliny oraz pracy w gospodarstwie, pracownicy Fundacji chcą nauczyć podopiecznych samodyscypliny, poszanowania pracy i rozbudzić w nich empatię do innych. Fundacja pragnie pokazać inne możliwości i perspektywy, a także wzmocnić wiarę we własne siły i umiejętności, tak by każdy wyszedł z przekonaniem, że teraz może zacząć od początku.

Fundacja prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup ośrodka, do której link znajduje się tutaj.