Poznańskie Komisje Dialogu Obywatelskiego mają charakter inicjatywno-doradczy. Celem dla którego je powołano jest stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji 3 sektora z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego. Ponadto ich działaniom przyświeca zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej oraz realizacja zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym. Komisje współpracują z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania.

Celem posiedzeń Komisji jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania. Ponadto Komisje opiniują projekty aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego, określają potrzeby społeczne i najbardziej dostępne możliwości ich zaspokojenia. Komisje mają prawo do występowania do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności oraz aktywnej współpracy z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych na jej wniosek.

Aby przystąpić do KDO organizacja 3 sektora zgłasza chęć uczestniczenia w obradach Przewodniczącemu danej KDO, dołączając do zgłoszenia statut. Przewodniczący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania, ma obowiązek poinformować o przystąpieniu do Komisji Dialogu Obywatelskiego organizacji pozarządowej na kolejnym posiedzeniu.

Obecnie działają: KDO ds. przeciwdziałania wykluczeniom, KDO przy Wydziale Kultury UMP, KDO przy pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami, KDO przy Wydziale Oświaty, KDO przy Wydziale Środowiska i KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. Terminy posiedzeń znajdziecie na http://www.poznan.pl/mim/ngo/.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.