Fundacja Społeczna realizuje program E-Senior 65+. Celem pro­jektu jest akty­wi­za­cja osób powy­żej 65 roku życia w obsza­rze kompe­ten­cji cyfro­wych poprzez dzia­ła­nia szko­le­niowe oraz ani­ma­cyjne (nie ma gór­nej gra­nicy wieku uczest­nika).

Efek­tem reali­za­cji pro­jek­tów ma być włą­cze­nie senio­rów w budowę spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego w Pol­sce, roz­wój funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych i umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z IT w codzien­nym życiu.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.